Peter Kovacs 2017

Peter Kovács,

Forskningsingenjör RISE

Peter Kovács arbetar som forskningsingenjör på RISE Research Institutes of Sweden där han arbetat med solenergi sedan examen 1989. De första 20 åren handlade enbart om solvärme men sedan 2010 har solel blivit en allt större del för att numera uppta 100% av arbetet. Han driver flera solelprojekt, främst kring byggnadsintegrerad solel där en ledstjärna är att nya utmaningar inom området kräver breda samarbeten mellan solelbranschen, byggföretag, arkitekter och beställare. Kvalitets- och säkerhetsfrågor kopplade till solel generellt och utveckling av institutets verksamhet inom området är andra hjärtefrågor. Internationellt samarbete har alltid tilltalat Peter som medverkar i ett projekt kring byggnadsintegrerad solel inom IEA PVPS tillsammans med MdH, Solkompaniet och White arkitekter från Sverige samt ett 15-tal länder från Europa, Asien och Kanada. Biståndsprojekt från Zimbabwe och Nepal finns också med i bagaget och eftersom humanitärt arbete kopplat till solenergi också finns med på RISE agenda så kan det nog bli mer av detta i framtiden.

Miljontak och Effektiva solcellstak

Projektet Miljontak ägnades åt att undersöka hinder och möjligheter för samordnad takrenovering och installation av solceller i miljonprogrammet. Underlag från litteratursammanställningar, enkäter, intervjuer och workshops med fokus på beställare, bygg- och solelentreprenörer har gett en bild av nuläget och utifrån detta har en konceptlösning för takrenovering med solceller beskrivits. Konceptet utgår från prefabricerade takelement på cirka 20m2  med solceller som monteras redan i fabriken för att sedan transporteras till byggplatsen och lyftas på plats med en kran. I ett nyligen påbörjat projekt- Optimerad renovering för effektiva solcellstak ”EST” arbetar vi vidare utifrån dessa resultat för att fördjupa analysen i sina olika delar: Processen från idé till drifttagande, ekonomin och tekniken genom ett antal fallstudier av skarpa renoveringsprojekt. Målsättningen är att under projekttiden ha tagit  några av projekten in i byggfasen och att initiera minst ett demo-projekt baserat på prefab-konceptet.

ELSA-Elgenererande Solavskärmningar

I ELSA-projektet har Solskydds- och solelbranscherna fått möjlighet att lära känna varandras olika verksamheter, affärslogiker, marknadsförutsättningar m.m. för att utifrån en gemensam plattform kunna utveckla teknik och en strategi för hur kombinerade produkter- solavskärmningar uppbyggda av solcellsmoduler i standardstorlekar- ska kunna hitta en stor marknad. Arkitekter har haft en stor roll i projektet och medverkat genom byråerna Inobi och Kjellgren Kaminsky architecture samt Chalmers och Lunds tekniska högskola. Bland projektets resultat finns en modell för att bedöma solavskärmningarnas estetiska integration, en designtävling för arkitektstudenter på Chalmers, samt ett antal nya elgenererande solavskärmningsprodukter framtagna i samarbeten mellan Solkompaniet, PPAM och ERCO systems, ett solskyddsföretag. Avskärmningarna har utvärderats i drift och demonstreras nu på RISE kontor i Borås.

 

Peter Kovács, Research Engineer RISE

Peter Kovács works as a research engineer at RISE Research Institutes of Sweden, where he has been working on solar energy since his graduation 1989. The first 20 years was solely about solar heating, but since 2010 solar electricity has become an increasing part, and now occupying 100% of the work. He is running several solar projects, primarily about building-integrated solar panels, where a guiding principle is that new challenges in the area require wide cooperation between the solar industry, construction companies, architects and clients. Quality and safety issues connected to solar cells generally and the development of the Institute’s activities in the 1field are other important issues. International cooperation has always appealed to Peter, who participates in a project on building-integrated solar panels within the IEA PVPS, together with MdH, Solskompaniet and White Arkitekter from Sweden, as well as 15 countries from Europe, Asia and Canada. Assistance projects from Zimbabwe and Nepal are also included on RISE’s agenda. We may see more humanitarian work connected to solar energy in the future.

Environmental Roofs and Effective Solar Ceilings

The project called Miljontak (Million roof) was devoted to investigating obstacles and opportunities for coordinated roof renovation and installation of solar cells in the million program. Backgrounds from literature compilations, surveys, interviews and workshops focusing on clients, construction and solar contractors have given a picture of the current situation. From this a concept solution for roof renovation with solar cells has been described. The concept is based on prefabricated roof elements of approximately 20m2 with solar cells already installed in the factory and then transported to the building site and lifted into place with a crane. In a recently launched project, Optimized Renovation for Effective Solar Ceilings “EST”, we continue to work on these results to deepen the analysis in their various parts: The process from idea to commission, economy and technology through a number of case studies of sharp renovation projects. The aim is to have taken some of the projects into the construction phase during the project period and to initiate at least one demo project based on the prefab concept.

ELSA-Generating sun shields

In the ELSA project, the sun shield and solar industries have been given the opportunity to get to know each other’s different activities, business logic, market conditions, etc. in order to develop a technology platform and a strategy for how to combine combined solar solar shields based on standard-size solar modules to find a large market. Architects have had a major role in the project and participated through the agencies Inobi and Kjellgren Kaminsky architecture, as well as Chalmers and Lund University of Technology. Among the project’s results is a model for assessing the aesthetic integration of solar shielding, a design competition for architectural students at Chalmers, as well as a number of new generating solar shielding products developed in collaboration between Solkompaniet, PPAM and ERCO systems, a solar shield company. The shields have been evaluated in operation and are now being demonstrated at RISE office in Borås.

Fler föredragshållare